23.07.2024 / Utorok | Prebieha: Letné prázdniny, ďalší ročník začne 1.9.2024
 

Pravidlá súťaže

od 19.8.2014

 1. Vymedzenia
  1. Bedmintonová liga je súťažou neprofesionálnych hráčov.
  2. Ako webová stránka sa myslí stránka http://*.badminton-league.com (* sú označenia štátov - sk=Slovenská republika).
  3. Bedmintonová liga je bezplatná súťaž.
  4. Bedmintonová liga sa hrá nepretržite celý rok.
 2. Prihlásenie do súťaže
  1. Prihlásiť do súťaže sa môže ktokoľvek vyplnením registračného formulára na webovej stránke.
  2. Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že sa jeho osobné údaje budú zobrazovať ostatným hráčom s cieľom vzájomného kontaktu.
  3. Prihlásením do súťaže účastník súhlasí s tým, že mu budú zasielané e-maily týkajúce sa súťaže.
  4. Registráciou do súťaže bude mať hráč umožnené zúčastniť sa hracieho kola začínajúceho od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jeho registrácií. V jednej situácii to nie je umožnené, a to ak by bol hráč sám v skupine.
 3. Herný systém
  1. Bedmintonová liga sa hrá nepretržite na základe vyhlásených ročníkov.
  2. Zaregistrovaní hráči sú zaradení do 5-členných skupín, každý hráč by tak mal odohrať počas mesiaca 4 zápasy so svojimi súpermi v skupine. Štvorhra sa hrá vo 4-členných skupinách.
  3. Miestom hry je bedmintonový kurt v meste, v ktorom sa hrá liga.
  4. Hrá sa pyramídovým systémom, kde sa vytvoria zostupne ligy od najvyššej (liga A) až po najnižšiu (označenie v závislosti od počtu hráčov). Ligy rozdelené nasledovne (A 5 hráčov, B 10 hráčov, C 20 hráčov...). V lige B sú tak 2 skupiny, v lige C 4 skupiny...
  5. Zápas sa hrá na 2 víťazné sety hrané podľa pravidiel bedmintonu.
  6. Hráč, ktorý vyhrá zápas získava 1 bod, prehratý získava 0 bodov.
  7. Hracie kolo končí posledný deň v mesiaci do polnoci. Do tohto času majú hráči povinnosť zapísať výsledky zápasov.
  8. Hráči sa po skončení kola zoradia podľa dosiahnutých bodov a skóre.
  9. Pre poradie v skupine je prvým kritériom počet dosiahnutých bodov, druhým kritériom je dosiahnuté skóre, tretím kritériom je vzájomný zápas a štvrtým kritériom je lós.
  10. Z každej ligy na konci mesiaca zostupuje 4. a 5. hráč v skupine, pokiaľ sa nejedná o skupinu z najnižšej ligy.
  11. Do vyššej ligy postupuje hráč, ktorý skončil prvý v skupine, pokiaľ sa nejedná o najvyššiu skupinu.
  12. V nových skupinách sú hráči nasadzovaní podľa svojho ratingu.
  13. Hráč, ktorý dva mesiace po sebe neodohrá v lige žiadny zápas, zo súťaže vypadáva. Odohraným zápasom nie je neodohraný zápas hráča, ktorý sa zo skupiny odhlásil.
  14. Hráč, ktorý sa 3 mesiace neprihlási na stránku, zo súťaže vypadáva, nakoľko nie je aktívny.
  15. Ak z poslednej ligy postupuje menej hráčov ako vypadáva z vyššej ligy do poslednej ligy, tak sa vytvorí bodové poradie všetkých vypadávajúcich hráčov z vyššej ligy a všetkých hráčov z nižšej ligy. Do tohto poradia sa započítavajú body dosiahnuté za daný mesiac. Do vyššej ligy tak postúpi potrebný počet hráčov podľa uvedeného rebríčka.
  16. Ak nie je uvedené inak, liga sa hraje plastovým košíkom. Vyhlásené pierkové ligy sa hrajú pierkovými košíkmi.
  17. Košíky v plastovej lige - hráči by mali odohrať svoje zápasy s preferovanými plastovými žltými košíkmi značky Yonex MAVIS 2000 s modrým prúžkom. Ďalšie poradie je MAVIS 350, prípadne iné podľa dohody hráčov.
  18. Košíky v pierkovej lige - preferovanými košíkmi sú zvolené košíky SZBe v danej sezóne. V ročníku 2014/15 to zrejme budú košíky značky Yonex.
 4. Zadávanie výsledkov
  1. Hráči po odohratí zápasu zadávajú svoje výsledky do tabuľky v časti „Moje výsledky“ na webovej stránke.
  2. Výsledky sa zadávajú v tvare „počet vyhratých setov hráča : počet prehratých setov hráča“ z možností 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. Okrem toho je možné zadať aj výsledky v tvare 2:S a S:2, kde „S“ označuje skreč.
  3. Výsledok 2:S znamená skontumovaný zápas súpera a jeho hodnota je rovnaká ako výsledok 2:0.
  4. V prípade, že sa súper na dohodnutý zápas nedostaví jeho zápas je kontumovaný s výsledkom 2:S.
  5. V prípade, že súper neodpovedá na návrh hráča o dohodnuté stretnutia, môže si hráč zapísať do výsledku skontumovaný zápas 2:S.
  6. Hráč, ktorý si zapíše výsledok S:2 prehrá zápas v pomere setov 0:3.
  7. Hráčovi, ktorý si do konca kola nezapíše výsledok, systém automaticky pridelí výsledok S:2.
  8. Výsledky je nutné zadať do 23:59 posledného dňa v mesiaci, v opačnom prípade bude hráčovi zapísaný výsledok S:2. Ak obaja hráči nezadajú výsledok, bude im zapísaný výsledok S:S.
  9. V prípade, že hráči zadajú do tabuľky rozdielne výsledky, bude obidvom zápas skontumovaný (S:S). V takomto prípade kontaktujte administrátora pre upozornenie na nekorektnosť hráča.
 5. Dlhodobý rating
  1. Hráč získava dlhodobý rating v závislosti od svojich dosahovaných výsledkov ako aj sily súperov s ktorými hrá.
  2. Dlhodobý rating sa zobrazuje v aktuálnom poradí hráčov.
  3. Rating sa počíta podľa vzorca Rn=Ro+Kx(W-We), pričom K je konštanta 24, Rn je nový rating, Ro starý rating, W je výsledok hry 1 pre výhru a 0 pre prehru a We je očakávaný výsledok.
  4. Očakávaný výsledok sa počíta ako We=1/(10^(-dr/400)+1), pričom dr je rozdiel v ratingu hráčov.
  5. K sa pre zápas upraví podľa dosiahnutého skóre a to tak, že pri výhre 2:S a 2:0 bude mať hodnotu 36, pri výhre 2:1 hodnotu 30 a v ostatných prípadoch sa ponechá na hodnote 24.
  6. Každý novo zaregistrovaný hráč získava rating 1000.
  7. Rating sa vyhodnocuje vždy raz mesačne a to pri skončení kola.
  8. Rating hráča bude upravený (násobený) koeficientom náročnosti skupiny. Najnižšia skupina (napr. D ak nenasleduje E) bude mať koeficient 1,0. Skupina C - 1,2 , Skupina B - 1,4 a Skupina A - 1,6. Ak pribudne skupina E, tá bude mať koeficient 1,0, Skupina D - 1,2 a atď.
 6. Mŕtva duša
  1. Mŕtva duša je hráč, ktorý sa odhlási zo súťaže.
  2. Hráč sa môže odhlásiť zo súťaže v časti `úprava profilu` z webovej stránky.
  3. Mŕtva duša prehrá všetky neodohraté zápasy S:2.
  4. Mŕtva duša po ukončení kola vypadáva zo súťaže.
 7. Dodatok
  1. V prípade, že hráč bude v bedmintonovej lige akýmkoľvek spôsobom porušovať stanovené pravidlá alebo zásady fair-play či ich ducha, môže byť organizátorom zo súťaže vylúčený s okamžitou platnosťou.
  2. Organizátorom súťaže je spoločnosť RARCON, s,r,o,, Bebravská 2, Bratislava, Slovenská republika.
  3. Organizátorovi súťaže neplynú z tejto súťaže žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže, rovnako účastník nemá voči organizátorovi žiadne povinnosti ani záväzky.
  4. Organizátor môže kedykoľvek podľa vlastného usúdenia ligu zrušiť alebo pozastaviť.

V Bratislave dňa 19.8.2014

Rastislav Roďom

Predchádzajúce verzie:
 • 19.8.2014 - aktuálna
 
O lige

Bedmintonová liga sa hraje podľa nasledovných pravidiel

Pravidlá súťaže »
Sleduj nás
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktuj:
Kontakt »
E-mail: info@bedminton-liga.sk